LAR Rødovre
LAR rødovre

Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

LAR

LAR sikrer jer mod fremtidens skybrud

I takt med klimaforandringerne er der i Danmark udsigt til flere skybrud, mere regn og længere perioder med tørke i fremtiden. Dette giver anledning til problemer særligt i tæt bebyggede områder, hvor eksisterende kloaksystem, eller ejendomme ikke er konstrueret til at håndtere den stigende mængde regn. Læs mere om skybrud og skybrudssikring her. Vi kan hjælpe jer med at etablere et område for LAR – dvs. Lokal Afledning af Regnvand.

LAR handler om at håndtere regnvandet lokalt ved hjælp af bæredygtige og ofte lavteknologiske løsninger. Det kan for eksempel være at lede regnvandet ud i grønne områder, hvor der kan være etableret render, grøfter, regnbede, faskiner eller lignende. Eller vandet kan f.eks. ledes i bassiner, hvor det fordamper eller optages og nedfiltreres af planter.

LAR-løsninger kan både forsinke, aflede, optage eller rense regnvandet, så det ikke belaster vores afløbssystem. Hermed gøres der op med idéen om, at regnvand er noget, der kun hører til i kloakken. Dette stiller helt nye krav til at tænke i afløbssystemer.

At man via et LAR anlæg forbedrer en ejendom til at håndtere det regnvand, der falder på egen matrikel betyder også i mange tilfælde, at ens forsyningsselskab vil tilbagebetale op til 40% af tilslutningsbidraget. Det er en god forretning for dem, da de ellers vil skulle opgradere kloaksystemet til et, der kan håndtere skybrud, plus at det betyder, at mere vand skal sendes igennem rensningsanlægget. Vi styrer selvfølgelig processen og håndterer dialogen og ansøgningen hos forsyningsselskabet.

Hvad er LAR?

LAR betyder Lokal Afledning af Regnvand. Det betyder at man afkobler det regnvand, der falder på ens egen matrikel (husets grund) fra den offentlige kloak, og selv tager sig af det. Ved at gøre det aflaster man kloakkerne, og jo flere, der gør det, jo mindre bliver risikoen for oversvømmelser med opstigende kloakvand ifm. skybrud.

Eksempler på lokal afledning af regnvand (LAR)

Der er flere metoder til LAR løsninger. Det kan for eksempel være:

  • Nedsivning, f.eks. i regnbed, på græs, eller via permeable belægninger på bl.a. p-pladser
  • Afledning til et større vandområde, f.eks. åløb (recipient)
  • Forsinkelse af vandet, f.eks. via grønne tage og render
  • Rensning, f.eks. via forskellige filtreringsmetoder og/eller filtermuld
  • Fordampning fra overflader

Generelt betragtes Lokal Afledning af Regnvand som ethvert tiltag, hvor vandet (red. hverdagsregn) i videst muligt omfang håndteres på egen matrikel, i kontrast til at det løber sammen i det fælles system på kommunal vej og i fælles kloak.

Et LAR område giver også plads til trivsel og grønne områder

Etablering af et LAR-anlæg går godt i spænd med etablering og/eller reetablering af grønne områder. Der bliver typisk plads til at favne både biodiversitet, legepladser, hyggekroge og måske en petanquebane. Samtidig med at vores rådgivere arbejder med at området indrettes spændende og interessant for områdets brugere, så indtænkes alt lige fra materialevalg til beplantning bæredygtigt, således at regnvandet anvendes som en ressource, både teknisk, æstetisk og rekreativt.

Hvad er fordelene ved at aflede regnvand lokalt?

LAR betyder lokal afledning af regnvand. Metoden skal hindre regnvand i at komme i kloakken og overbelaste, så de blokeres og skaber oversvømmelser i blandt andet kældre.

Fordelene ved at aflede regnvand lokalt er, at man mindsker risikoen for oversvømmelser, da det afhjælper med overbelastning af kloaksystemet. Det beskytter også miljøet, da man reducerer mængden af forurenet vand, der ledes videre. Man kan bruge det opsamlede vand til vanding af planter, toiletskyl, m.m., hvilket sparer på vandressourcerne. Det er en bæredygtig løsning, som mindsker afhængigheden af energikrævende vandbehandlingsanlæg, og som øger selvforsyningsevnen.

Hvad er omkostningerne ved at implementere en LAR-løsning?

LAR betyder lokal afledning af regnvand. Omkostningerne ved implementering af en LAR-løsning afhænger af flere faktorer såsom projektets omfang, hvilken LAR-løsning der vælges, omkostningerne ved arbejdskraft, om der skal udføres jordbundsundersøgelser og omkostningerne ved vedligeholdelse af LAR-løsningen. Den samlede pris for en LAR-løsning kan svinge fra omegnen af 10.000 kr. til 20.000 kr. I nogle tilfælde tilbyder kommunen og forsyningsselskaber refusion ved etablering af LAR eller faskine, som er en underjordisk struktur, der håndterer overfladevand.

Sådan kan vi hjælpe jer med at klimatilpasse

Hos Gaihede kan vi afhjælpe potentielle vandskader fra f.eks. skybryd ved at undersøge, hvilke løsninger, der egner sig bedst til jeres ejendom – og sikre os, at de bliver ført ud i livet efter en fornuftig og gennemarbejdet plan. Vores rådgivere har stor erfaring og ekspertise inden for klimatilpasning og sørger altid for, at opgaven bliver løst efter jeres behov og jeres ønsker. Gaihede har bl.a. lavet følgende opgaver i forbindelse med skybrud eller oversvømmelser:

Book møde

Se eksempler på klimatilpasningsprojekter udført af Gaihede

Kontakt os