asbest miljø farligt affald

Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

Miljø

Miljø sanering

Miljø sanering kan være nødvendigt grundet en lang række miljøfarlige stoffer. Det kan f.eks. være asbest, PCB, bly. Men kan også skyldes råd og svamp, der også er helbredsskadelige og derfor kræver omhyggelig miljø sanering. Hos Gaihede har vi rådgivet omkring miljøsanering for en lang række projekter.  Vi har erfaring i alle områder indenfor miljøsanering:

  • Besigtigelse, få taget de nødvendige prøver, og bestemt problemets omfang
  • Sanering af skaden
  • Efterfølgende retablering af skaden.

Udover de rent saneringsmæssige tiltag, er der en lang række krav til miljø og håndtering af miljøfarlige stoffer, vi kan hjælpe med at overholde ved et renoveringsprojekt.

En række lovkrav om miljø ved renoveringsprojekter

Der er i tidens løb blevet anvendt en lang række materialer i byggeriet, som vi i dag ved er miljøskadelige. Det betyder, at der er en lang række krav til miljø, arbejdsmiljø og affaldshåndtering for bygherre. Områder vi som rådgiver naturligvis tager hånd om.

Det er f.eks. bygherres ansvar at stoffer, der er problematiske for miljøet identificeres og at det farlige affald bliver anmeldt til kommunen. Det handler f.eks. om stoffer som bly, asbest og PCB. Afhængig af hvornår ejendommen er bygget eller renoveret kan der være krav om en miljøscreening. Hvis der i en miljøscreening er tegn på PCB, er der krav om en miljøkortlægning.

Desuden er det et krav, at alt affald anmeldes til kommunen og kildesorteres.

Det er et lovkrav at Bygherre udpeget arbejdsmiljøkoordinator

Der er mange lovkrav og regler omkring en byggeplads. Hvis der arbejder mindst to firmaer på byggepladsen skal bygherre udpege en arbejdsmiljøkoordinator for byggeriet. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal være udpeget inden byggepladsen bliver etableret.

Ved større renoveringsarbejder, er der typisk flere forskellige entreprenører, der arbejder på byggepladsen. Hvis der er mere end en arbejdsgiver til stede på byggepladsen og mere end 10 mand arbejder der samtidigt, så er arbejdsmiljøkoordinatoren forpligtet til at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS). Denne skal også udarbejdes hvis der f.eks. er særligt miljøskadelige stoffer som f.eks. asbest eller PCB på byggepladsen. PSS udarbejdes i projekteringsfasen og opdateres i udførelsesfasen, og der skal være udpeget en arbejdsmiljøkoordinator for begge faser af byggeriet.

Gaihede sikrer at I overholder reglerne omkring miljø

Det juridiske ansvar for overholdelse af reglerne omkring miljø, arbejdsmiljø mv. påhviler bygherre. Som rådgiver kender vi reglerne, og sikrer naturligvis, at de overholdes på jeres byggeplads.

På den måde passer vi sammen bedst på både vores miljø og sikkerheden på byggepladsen.

Book møde