Hvorfor bruge Gaihede som rådgiver ?

Løbende tilsyn • God kommunikation • Effektiv Styring • Faglige kompetencer

EF Holsteinsgade 10-12A Renovering af tag og facade

RENOVERING AF TAG OG FACADE

Projektbeskrivelse:

Projektet bestod af en udskiftning af den eksisterende tagbeklædning. Den nye belægning blev udført med fast undertag, glaserede teglsten på mansarden og eternitskiffer på tagets øvre del. Alle kviste i mansarden blev renoveret, hvilket indebar, at zinkinddækninger og udhæng blev udskiftet, og synligt træværk blev repareret og malerbehandlet.

I forbindelse med tagudskiftningen blev der ilagt nye tagvinduer, mens skorstene, der ikke længere var i brug, blev nedtaget og blændet på pulterloft.

Der blev derudover monteret nye tagrender og nedløb samt lavet brandsikkerhedsforanstaltninger. Brandsikkerhedsforanstaltningerne omhandlede blandt andet montage af branddøre, lukning af gennemføringer fra kælder til stue og opførelse af brandsektionsvægge med branddøre på loftet.

Desuden blev der foretaget en facaderenovering omfattende alle gesimsbånd, altaner og øvrige udsmykninger på gadesiden. Under de planlagte renoveringer var det muligt at besigtige gårdfacaden fra stillads. En grundig gennemgang viste her, at der er en række revner i den pudsede facade, sætningsskader ved vinduer og altandøre samt områder med løst puds. For at sikre facaden mod, at skaderne udviklede sig yderligere, blev det fundet nødvendigt at reparere den ved opskæring af revner, ilægning af forankringsjern og afhugning af løst puds for efterfølgende at nypudse områderne.

For at beskytte gårdfacadens nypudsede og reparerede områder mod opfugtning og frostsprængninger blev gårdfacaden også tilført en kemisk afrensning og efterfølgende ny malermæssig overfladebehandling.

Arbejderne på gårdfacaden faldt inden for det af generalforsamlingen godkendte budget, og da arbejderne blev igangsat som en del af den igangværende renoveringssag, var det derudover også muligt at drage økonomisk fordel af stilladset, som allerede var opstillet.

Endvidere blev der lavet snedker- og malervedligeholdelse af bygningens ydredøre. Endelig blev der lavet diverse installationsarbejder, hvilket blandt inkluderede nyt dørtelefonanlæg og nye brandalarmer på bitrapperne.

Beboerhåndtering:

Gaihede varetog den overordnede beboerorientering, hvori det blev gjort klart, hvad formålet med projektet var, samt hvilke ulemper beboerne kunne forvente i forbindelse med projektet. Derudover blev beboerne løbende orienteret omkring projektet, hvormed de kunne føle sig informerede og trygge igennem hele forløbet.

I forbindelse med facaderenoveringen blev bestyrelsens valg af facadefarvesammensætning præsenteret for ejendommens beboere, hvormed disse kunne få indsigt i beslutningerne samt havde mulighed for at kommentere på disse.

Der blev desuden stillet containere op for opbevaring af beboernes ejendele i perioden, hvor loft- og kælderrummene skulle være ryddet for renoveringsarbejderne.

Gaihede sørgede endelig for at informere naboejendommene omkring projektet, hvormed de var oplyste omkring dette, samt hvilke ulemper det kunne forventes at have for dem.

 

Læs mere om tagrenovering her.

Se hvordan Gaihede kan hjælpe dig med facaderenovering.

Projektinformation

Beliggenhed

Holsteinsgade 10-12A

Rådgivningsrolle

Totalrådgiver

Antal boliger

30 boliger

Status

Afsluttet
Book møde